• لطفا برای هر دهنه جدا گانه محاسبه نمایید.
  • پر کردن ابعاد دهنه الزامی می باشد
  • از هر ستون حد اقل یک فیلد باید انتخاب شود
  •  
  • قیمت های ارائه شده در این حسابگر،  قیمت فروش به همکار  میباشد. 
  • در صورت نیاز ، تکنسین و نصاب تایید شده جهت اجرای پروژه شما معرفی میگردد. 
  •  
  • هزینه های مربوط به آهنکشی ، نصب و حمل اجناس تا محل اجرا بسته به شرایط و موقعیت هر پروژه متفاوت بوده و توسط تکنسین و نصاب و بعد از بازدید تعیین میگردد.
ارتفاع (متر)
عرض (متر)